Czy na pomost pływający potrzebne jest pozwolenie?

kwi16,2018

Budowa pomostów pływających pod względami prawnymi nieco różni się od budowy tradycyjnych pomostów stawianych na palach. Inwestor pragnący wykonać pomost stale związany z gruntem, musi wcześniej uzyskać pozwolenie na jego budowę oraz pozwolenie wodnoprawne.
W przypadku chęci realizacji takiego pomostu należy dokonać zgłoszenia do starosty. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. Jeśli długość pomostu postawionego na palach nie będzie przekraczać 25 metrów, a jego wysokość od dna do korony pomostu, nie będzie wyższa niż 2,5 metra, uzyskanie zezwolenia budowlanego nie jest konieczne. W takim przypadku, wystarczy jedynie zgłosić jego realizację. Pomost w rozumieniu przepisów ustawy prawo wodne jest urządzeniem wodnym, służącym do korzystania z zasobów wodnych, a  do jego wykonania konieczne jest pozwolenie wodnoprawne. Takie pozwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, przez starostę. Przepisy Prawa wodnego pozwalają także na legalizację pomostów wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Właściciel takiego pomostu może wystąpić z wnioskiem do starosty o jego legalizację, dołączając dokumenty takie jak w przypadku budowy pomostu. Nieco inaczej sytuacja wygląda przy realizacji pomostów pływających. W świetle prawa nie można ich traktować jako budowle, więc nie obejmuje ich prawo budowlane. Jednak jak każdą konstrukcję wykorzystującą zasoby zbiorników wodnych i rzek, pomosty pływające obejmują przepisy prawa wodnego. Tu jednak też nie ma jasności w jaki sposób traktować pomost pływający, gdyż jego status nie jest ściśle określony prawnie.

Jak zarejestrować pomost pływający?

Z jednej strony pomost pływający możemy traktować jako urządzenie wodne, na budowę którego tak samo jak w przypadku pomostu stale związanego z gruntem, musimy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Z drugiej strony biorąc pod uwagę rozporządzenie Ministra Struktury z 28.04.2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych, może być traktowany jako obiekt pływający. Warunkiem takiego traktowania pomostu jako obiekt pływający jest posiadanie przez jego inwestora świadectwa zdolności żeglugowej. W świetle przepisów pomost zarejestrowany jako obiekt pływający bez napędu silnikowego, nie może przekraczać iloczynem swojej długości i szerokości 20 metrów kwadratowych. Pomost pływający nie może być jednak urządzeniem wodnym oraz obiektem pływającym równocześnie. W obu przypadkach do rejestracji pomostu konieczne jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia od Starosty. Dodatkowo jeżeli do realizacji pomostu niezbędne będzie usunięcie lub przycięcie roślinności porastającej brzeg i dno jeziora lub rzeki, oprócz pozwolenia wodnoprawnego inwestor będzie musiał uzyskać również pozwolenie na wycinkę lub usunięcia roślinności.

Zobacz także