Gdzie zainstalować sprężarkę w zakładzie produkcyjnym – jak wybrać miejsce?

lip14,2020

Podobnie jak w przypadku innych urządzeń przemysłowych, kluczowym elementem zapewniającym bezawaryjną i poprawną pracę sprężarki śrubowej jest odpowiedni wybór miejsca, w którym będzie zainstalowana. Niestety, aspekt ten często jest zaniedbywany, co może z czasem prowadzić do jej uszkodzeń, a co za tym idzie – strat dla przedsiębiorstwa.

Czy warto umieścić sprężarkownię w osobnym pomieszczeniu?

Ze względu na drgania i hałas najlepszym rozwiązaniem będzie zaplanowanie miejsca dla sprężarki, jak również zespołu uzdatniania sprężonego powietrza i zbiornika ciśnieniowego w specjalnym, dedykowanym pomieszczeniu. Ponadto ułatwi to zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz dostępu do urządzeń. Przy projektowaniu takiego pomieszczenia należy zapewnić również miejsce na rezerwową sprężarkę, pracującą w czasie awarii głównego urządzenia lub prac konserwacyjnych.

Odpowiednia przestrzeń

Sprężarka i inne powiązane sprzęty muszą być umiejscowione w taki sposób, by można było łatwo się do nich dostać, na przykład w razie potrzeby przeprowadzenia konserwacji lub naprawy. Kluczowa tutaj jest odpowiednia ilość miejsca, zarówno wokół samej sprężarki, jak i całego układu. Przyjmuje się, że wokół każdego z jego elementów powinien być minimum 1 metr wolnej przestrzeni. Pozwala to na przykład na pełne drzwi lub paneli obudowy, dzięki czemu możliwy jest pełen dostęp do wszystkich urządzeń.

Oczywiście możliwe jest zainstalowanie sprężarek śrubowych w miejscach, które nie spełniają ściśle tego warunku. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku zarówno zabiegi konserwacyjne, jak i remonty lub naprawa mogą być trudniejsze, prowadzić do dłuższych przestojów, jak również wiązać się z poniesieniem przez firmę wyższych kosztów.

Zabezpieczenie przed przegrzewaniem

Wentylacja ma na celu przede wszystkim zapobieganie wzrostowi temperatury do wartości wyższych niż te, które dopuszcza producent. Odpowiednia temperatura jest jednym z najważniejszych czynników dla poprawnej pracy urządzeń. Optymalny zakres temperatur dla sprężarek śrubowych wynosi między 20 a 25°C; w zbyt wysokiej temperaturze, zwykle powyżej 45°C, następuje ich samoczynne wyłączenie. Z tego powodu pomieszczenie, w którym urządzenie ma być zainstalowane, musi być wolne od wszelkich elementów emitujących ciepło, takich jak bojlery czy kotły.

W sytuacji, w której nie jest możliwe umiejscowienie sprężarkowni w oddaleniu od takich komponentów, należy zadbać o ich odpowiednią izolację, jak również o pobór chłodnego powietrza przez sprężarkę. W tym celu czerpnię należy umieścić w miejscu, które nie jest narażone na nasłonecznienie oraz znajduje się w oddaleniu od źródeł ciepła. Zmniejszy to również jego emisję przez samo urządzenie.

Co ważne, czerpnia powietrza nie może powodować przedostawania się do sprężarki żadnych zanieczyszczeń, zarówno stałych, jak i gazowych. Można temu zapobiec poprzez instalację filtra wstępnego w czerpni, co jednak należy uwzględnić już na etapie projektowania instalacji, by uwzględnić spadek ciśnienia, jaki ma miejsce na filtrze.

Oprócz zabezpieczenia przed wysokimi temperaturami nie można zapomnieć o ochronie sprężarkowni przed mrozem w okresie zimowym. Temperatura nie powinna nigdy spaść poniżej 2°C, ponieważ w takich warunkach może dojść do uszkodzenia modułu śrubowego, spustów kondensatu, chłodnicy i innych elementów sprężarki śrubowej.

Podstawowe warunki, które musi spełnić pomieszczenie, w którym znajdować się będzie sprężarka, to jego czystość, niska wilgotność, brak zapylenia oraz dobra wentylacja. Kluczowe jest również utrzymanie odpowiedniej temperatury. Najłatwiej jest to zapewnić poprzez wydzielenie osobnego pomieszczenia, jednak możliwe jest zapewnienie odpowiedniego środowiska dla urządzenia również bez niego. Może to jednak wiązać się z większymi kosztami poniesionymi na konserwację i ewentualne naprawy sprzętu znajdującego się w warunkach innych niż optymalne.

Zobacz także