Jak powinien wyglądać odbiór odpadów medycznych?

cze8,2018

Odbiór oraz utylizacja odpadów medycznych jest regulowana ustawą z 2012 r.  z późniejszymi zmianami w 2017 r. Ustawa wskazuje warunki segregacji odpadów, ich magazynowania, określa obieg dokumentów pomiędzy wszystkimi stronami oraz zawiera instrukcję dla utylizacji odpadów.

Jedyny sposób utylizacji odpadów medycznych

Rozporządzenie ministra środowiska rekomenduje tylko jeden sposób utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych – spalanie w specjalnie do tego przeznaczonych spalarniach. Taka metoda utylizacji nie pozwala na rozprzestrzenienie się zagrożenia infekcyjnego i wymusza neutralizację szkodliwych związków chemicznych

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych

Proces utylizacji odpadów medycznych ma swój początek jeszcze w gabinecie lekarskim, laboratorium czy sali zabiegowej. Praktycznie każda czynność związana z pacjentem generuje odpady medyczne. Lekarze i pielęgniarki po każdym najmniejszym zabiegu czy pobraniu materiału do badania wyrzucają rękawiczki, waciki, strzykawki, igły – wszelkie inne odpady medyczne. Ich wielokrotność powstaje w blokach operacyjnych. Wszystkie odpady gromadzi się w specjalnych, dokładnie opisanych pojemnikach. Z określoną harmonogramem częstotliwością osoba odpowiedzialna za utrzymanie czystości w danej placówce medycznej przewozi odpady medyczne w specjalnym, szczelnie zamkniętym wózku do wskazanego miejsca, gdzie podlegają one szczegółowej segregacji i magazynowaniu.

Magazyn, w którym odpady są czasowo przetrzymywane do momentu ich odbioru do utylizacji wyposażony jest w termometr oraz specjalne kontenery czy szczelne pojemniki. Najistotniejszą cechą magazynowania odpadów medycznych na tym etapie jest konieczność przygotowania odrębnych magazynów do przechowywania oddzielnie odpadów zakaźnych i odpadów niezakaźnych.

Odpady medyczne przechowuje się w specjalnych kontenerach i pojemnikach a każdy z nich oznaczony jest kodem pochodzącym ze wspomnianej wyżej ustawy. Kody organizują tak naprawdę dalszą logistykę postępowania. Ustawa reguluje również częstotliwość odbioru odpadów medycznych z placówek medycznych i przed upłynięciem tego okresu wszystkie odpady muszą zostać przetransportowane bezpośrednio do miejsca utylizacji.

Każda z placówek medycznych zobowiązana jest do podpisania umowy z firmą zajmującą się utylizacją odpadów medycznych. Firma ta zobowiązana jest do odbioru odpowiednio posegregowanych odpadów wyłącznie z tej placówki, w której odpady powstały. Wszystkie odpady muszą zostać zewidencjonowane.

Odpady zakaźne muszą być utylizowane w tym samym województwie, w którym powstały, w którym zlokalizowana jest dana placówka medyczna. Gdy transport dotrze do spalarni, odpady medyczne są odbierane przez pracowników spalarni i utylizowane.

Gdy odpady medyczne są nieprawidłowo lub niestarannie zabezpieczone na każdym etapie ich powstawania mogą stanowić zagrożenie zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla człowieka.. Odpady medyczne to odpady niebezpieczne, tylko właściwe, określone przygotowaną do tego logistyką postępowanie ochroni człowieka przed wtórnym ich oddziaływaniem.

Inspiracja: Ekoemka.pl – Odpady medyczne – unieszkodliwianie i transport.

Zobacz także