Jakie utrudnienia stawiają inwestorom programy ochrony środowiska?

cze12,2018

Rozpoczęcie każdej inwestycji, na przykład budowy osiedla, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Takie pozwolenie uzyskuje się po rozpatrzeniu wniosku i wymaga wcześniejszego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obowiązek ten wynika przede wszystkim z konieczności stosowania się do zasad i przepisów ochrony środowiska naturalnego. Decyzja środowiskowa zawiera warunki korzystania z danego terenu ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Jest ona niezależna od innych uwarunkowań (takich jak postanowienia wodno-prawne lub przydział mediów), które mogą pojawić się w fazie realizacji inwestycji oraz w trakcie korzystania z niej.

Uwarunkowania środowiskowe i ochrona środowiska – co powinien wiedzieć inwestor?

Decyzja środowiskowa jest niezbędna do  rozpoczęcia prac nad budową, dlatego warto wiedzieć, jakie czynniki będą brane pod uwagę podczas jej wydawania. To, co powinno być oceniane, określa ustawa z dnia 3 października 2008 roku oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku. Zanim decyzja środowiskowa zostanie wydana odbywa się ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko (OOŚ). Decyzję wydaje zazwyczaj prezydent lub burmistrz albo wójt miasta. Czasami jednak zdarza się, że ten dokument wymaga jeszcze decyzji regionalnych dyrektorów ochrony środowiska (m.in. w przypadku inwestycji takich jak linie kolejowe).

Proces wydawania decyzji środowiskowej jest procesem otwartym dla społeczeństwa. Oznacza to, że inwestorzy muszą postarać się o opinię podmiotów, które są upoważnione do udziału w wydawaniu decyzji. Wpływ na decyzję środowiskową mają trzy grupy: ogół społeczeństwa, strony postępowania oraz organizacje ekologiczne. Co oznaczają te pojęcia? Ogółem społeczeństwa nazywa się wszystkich mieszkańców okolicy, w której ma nastąpić budowanie danej inwestycji. W praktyce upoważnia to każdego obywatela, nawet mieszkającego wiele setek kilometrów dalej, do zgłaszania uwag. Czas na jakiekolwiek zastrzeżenia to 21 dni od dnia wydania decyzji środowiskowej. Kolejna grupa to strony postępowania, czyli na przykład sąsiedzi, mieszkańcy, w ogólności – osoby, które mają tak zwany „interes prawny”. Swoją opinię mogą też zgłosić organizacje ekologiczne, ale muszą one posiadać odpowiedni statut, który zawiera cele na rzecz ochrony środowiska.

Powyższe informacje stanowią o tym, że inwestorzy muszą dopasować swoje plany do programów ochrony środowiska, ponieważ bez tego nie otrzymają decyzji środowiskowej. Inwestorzy muszą liczyć się z tym, że będą musieli uwzględnić takie cele jak utrzymanie dobrej jakości wód powierzchniowych oraz powietrza, zminimalizowanie uciążliwego hałasu oraz przekształceń ziemi.

Wszelkie organizacje ekologiczne oraz programy ochrony środowiska mogą być dla inwestorów dużą przeszkodą podczas ubiegania się o pozwolenie na budowę oraz decyzję środowiskową. Z uwagi na to, że praktycznie każdy może zgłosić swoje zastrzeżenia oraz fakt, iż bez decyzji nie może powstać inwestycja, jest dużym problemem dla niejednego inwestora. Ochrona środowiska i ekologiczne dbanie o otaczającą przyrodę to kwestia bardzo ważna, ale i delikatna. Z jednej strony dobro środowiska oraz jego ochrona, z drugiej zaś zyski, rozwój gospodarki i biznes. Bardzo często nie da się pogodzić tych dwóch aspektów.

 

Inspiracja: Budplan.net – Zagospodarowanie przestrzenne Warszawa

Zobacz także